Sangeet Visharad StudentsGurukrupa violin students who have successfully completed the “Sangeet Visharad” examination
(1989-2018) :

Sr. No. Name Year
1 Mrs Pradnya Kulkarni 1993
2 Mrs Meena Apte 1993
3 Miss Archana Marathe 1994
4 Miss Dhanashree Bapat 1995
5 Miss Gayatri Bhingare 1996
6 Miss Ashwini Dole 1997
7 Mrs Vandana Modak 1999
8 Miss Uma Bhat 1999
9 Miss Ashwini Samudra 1999
10 Miss Shilpa Joshi 2000
11 Miss Seema Marathe 2000
12 Miss Vidula Purandare 2000
13 Miss Swati Dipe 2000
14 Miss Sayali Gokhale 2000
15 Miss Sarika Charvad 2001
16 Miss Manisha Pote 2001
17 Mrs. Mrunal Samudra 2001
18 Miss Sampada Joshi 2002
19 Miss ketki pathak 2003
20 Miss Pratiksha Agarwal 2003
21 Miss Anuradha Pusalkar 2003
22 Mrs Anuja Rode 2006
23 Miss Pradnya Desai 2008
24 Mrs Savita Bhalerao 2009
25 Shri Kailas Joshi 2010
26 Shri Trushant Kabade 2010
27 Mrs Shradha Risbud 2011
28 Shri Akshay Soman 2011
29 Mrs Rachna Shelatkar 2011
30 Miss.Rajsee Paithankar 2011
31 Mr.Rajendra Dixit 2013
32 Dr.Mandar Yadav 2013
33 Mr. Umesh Nandgaonkar 2015
34 Miss. Shruti Shah 2016
35 Mr. Jitendriya Jindam 2016
36 Mr. Chaitanya Rajwade 2016

 


Gurukrupa Vocal students who have successfully completed the “Sangeet Visharad” examination
(1989-2018) :

Sr. No. Name Year
1 Mrs. Vidula Joshi 1994
2 Mrs. Anjali Bhatavdekar 1997
3 Mrs. Suneeta Apte 1998
4 Mrs. Padmaja Godse 1998
5 Mrs. Aparna Deshpande 2002
6 Shri. Nitin Purandare 2004
7 Mrs. Shradha Deshpande 2004
8 Miss. Pallavi Oak 2004
9 Mrs. Sayali Kulkarni 2010
10 Mrs. Abhinetri Gat. Vocal 2016
11 Mr. Akshay Soman 2017


Our Videos