Sangeet Visharad StudentsBright Student List


Junior Students

Sr. No. Name Age
1 Sai Pathak 8yrs
2 Jiten Chordiya 11yrs
3 Ananya Chordiya 7yrs
4 ArhataSaha 11yrs
5 Aroh Dharmadhikari 11yrs
6 Tanish Sanas 13yrs
7 Vibhav Navander 13yrs
8 Sidharth Jain 13yrs
9 Manasi Kasture 13yrs
10 Rutuja Badade 14yrs
11 Isha Raut 14yrs
12 Aditi Kapale 13yrs

 


Senior Students


Sr. No. Name
13 Shridhar Palekar
14 Girija Nimaye
15 Shruti Kulkarni
16 Shruti Shah
17 Padmaja Joshi
18 Jitendriya Jindam
19 Prerna Ghotage
20 Harshal Chavan
21 Chandraprakash Mishra
22 Gayatri Charne
23 Sidharth Shende


Our Videos